Samenkomsten en activiteiten

De heer is onze gezamenlijke bron

Enkele basisgedachten rond samenkomen om God en elkaar te dienen

  • Telkens we samenkomen, heeft ieder zijn aandeel in het geheel, door de inbreng, door de manier om het samen-zijn mee te beleven. De gelovige is geen toeschouwer, maar deelnemer die geeft en ontvangt. Elke bezoeker is uiteraard welkom om te “zien, horen, en proeven”.
  • Al wat gezegd of gedaan wordt, heeft als positief doel de opbouw van de ander door interesse, bemoediging, hulp, vermaning, vertroosting, vergeving, genezing, bevrijding… Dit alles is ondersteund door gebed, door het woord en de Geestesgaven in de geest van liefde.
  • We willen dat alles gebeurt ter ere van God. We kunnen Hem loven en danken bij alles. Daarom zijn aanbidding, lofprijs en gebed belangrijk, ook in de samenkomsten.
  • De Heer God staat centraal. Hij spreekt en werkt door zijn Woord en Geest op vele manieren en in goede orde.
  • Ieder moet er met zijn vragen en nood terecht kunnen naarmate het past in elke gelegenheid. Soms is een (pastoraal) gesprek, hulp en gebed meer aangewezen op persoonlijk vlak, buiten de gezamenlijke dienst.
  • Je kan elk samenzijn ondersteunen door voorbereid en met verwachting te komen. Het is goed om zo mogelijk tijdig aanwezig te zijn. Het is een kans om mekaar te verwelkomen. Ook achteraf is er nog tijd voor mekaar.

Hoe en waarom zet je je gaven en talenten in voor God?

De gemeente is een levend lichaam met Jezus als Hoofd en met het doel zichzelf op te bouwen, te groeien en het evangelie bekend te maken. Voor het goed functioneren is ieders inzet belangrijk. Dit roept vragen op, want er zijn vele noden en mogelijkheden en we zijn verschillend.

Het is nuttig je eigen gaven en talenten te ontdekken. God heeft een roeping voor ieder en Hij geeft er vrucht aan. Ook anderen kunnen merken waar je goed in bent. Soms is het goed verschillende dingen uit te proberen om te zien wat je het beste ligt of waarmee je op dat moment de gemeente het meest helpt. Je kan doen wat je hand vindt om te doen. De eerste tijd dat je in de gemeente bent, kan je rondkijken, ontvangen, vragen stellen, vertrouwd raken, afspraken maken, je voorbereiden…

Organisatie van de zondagssamenkomst

Vanaf 9.30 uur gaan de deuren open; sommigen helpen een handje bij het klaarzetten, men maakt een praatje, anderen gaan samen nog bidden voor de samenkomst…

Om 10.00 uur gaan we met z’n allen de Heer loven en danken. Hierin hebben we ook oog voor de kinderen. Er is gelegenheid voor getuigenis en we worden op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten. Op het einde van dit gedeelte is er een vrije collecte en daarna gaan de kinderen naar boven, ieder naar zijn leeftijdsclub. Ook de allerkleinsten worden opgevangen.

We zijn ondertussen een half uurtje verder en gaan door met aanbidding. Ieder kan oprecht en vrij tot God naderen. God kan ook aanbeden worden in nieuwe tongen. Dit is ook een tijd van persoonlijk gebed en de werking van de gaven van de Heilige Geest (profetie, geloof, genezing…).

Tegen 11.00 uur begint de prediking uit de bijbel. Vaak gebeurt dit door iemand uit de gemeente, maar maandelijks en bij gelegenheden ook door een gastspreker. Deze prediking kan aanleiding geven tot verdere uitwerking in gebed, in toewijding, in voorbede.

Om 12.00 uur praten we na bij koffie of thee. Wie er nood aan heeft, kan om persoonlijk gesprek of gebed vragen.

Speciale zondagssamenkomsten

Elke eerste zondag van de maand herdenken we in deze dienst het lijden en de opstanding van de Heer Jezus met brood en wijn. Dit gebeurt ook nog bij andere gelegenheden.

Enkele keren per jaar, of bij de bijzondere feestdagen, kan er een speciale familiesamenkomst zijn. Die heeft dan een andere vorm. De kinderen kunnen erbij blijven en het programma is aangepast. Op allerlei creatieve manieren kan ieder een inbreng hebben. Er wordt dan gekozen voor toneeltjes, dans, muziek, poëzie…

Vooral in de zomer gebeurt het wel eens dat we onze pick-nick meebrengen en na de samenkomst naar een leuke plek trekken voor een gezellige wandeling, spel voor de kinderen… Het is altijd deugddoend onze omgang met mekaar ook op die manier te beleven.

Andere speciale activiteiten

Er zijn huisgroepen. Deze samenkomsten wordt gevuld met lofprijs, studie van het woord, gesprek en gebed, video… Het zijn avonden om je basis stevig te leggen te groeien in inzicht en sterkte. Er zijn verschillende huisgroepen actief. Voor meer informatie contacteer je best iemand van de leiding.

Samenkomsten voor jongeren en 18-plussers

De jongelui maken samen hun afspraken in gemeenteverband en samen met jongeren van elders. Hiervoor is het best vooraf contact op te nemen (zie leiding).