Wat wij geloven

Wat wij geloven

Een geloofsbelijdenis die je leven een stevige basis geeft

Een geloofsbelijdenis selecteert uit het gehele woord van God enkele fundamentele waarheden, hoofdpunten van het christelijk geloof voor de praktijk van het leven.

Wij geloven in één God, die bestaat uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Samen zijn zij één. Hij is Schepper van hemel en aarde. Hem alleen aanbidden wij.

Wij geloven dat God liefde is en ons in Jezus Christus vergeving uit genade schenkt. Hij is de enige Middelaar tussen God en de mens. Door te sterven voor onze zonden, zwakheden en ziekten, heeft Hij de mens, die van nature zondig is, weer met God verzoend. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Hij krijgt een nieuw hart en een nieuwe geest om Hem te volgen in zijn liefde en vergeving naar anderen toe.

Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling als uiting van dit persoonlijk geloof.

Wij geloven dat Jezus de duivel en de dood overwonnen heeft, opgestaan is uit de dood en zit aan de rechterhand van de Vader, waar Hij als Hogepriester voor ons pleit.
Wij geloven dat de Heilige Geest woont in ieder die in Jezus’ offer gelooft. Daardoor kan de vrucht van de Heilige Geest in zijn nieuw levenswandel gaan groeien.

Wij geloven in de vervulling met de Heilige Geest waardoor de gelovige goddelijke kracht en gaven ontvangt om een getuige van Jezus te zijn en om anderen in te helpen.

Wij geloven in bedieningen, taken en werkingen van de Geest in de gemeente, opdat ieder opgebouwd wordt in het geloof. De christen is een actieve dienaar van anderen.

Wij geloven in de bijbel als het woord van God, door Hem geïnspireerd, onfeilbaar en nuttig voor alle terreinen van het leven. God toont hierin zijn plan en wil voor de wereld, het leven in het gezin, de gemeente en maatschappij.

Wij geloven dat gebed, het Woord, het herdenken van Jezus’ dood en opstanding door brood en wijn, en het samenzijn als christenen, fundamenteel zijn voor ons leven.

Wij geloven in de eenheid van alle christenen van gelijk welke strekking, plaatselijk en over de ganse aarde.

Wij geloven dat dit een tijd van genade is waarin God wil dat het evangelie getoond en verkondigd wordt, opdat alle mensen kunnen geloven in Jezus Christus.

Bij het einde van deze wereld komt Jezus terug om zijn gemeente bij Zich te nemen. Hij zal de Rechter zijn die over ieders leven oordeelt en de satan voor eeuwig verwijdert.
Wij geloven in een nieuwe hemel en aarde zonder kwaad, onder de eeuwige heerschappij van de Heer God.