Aside

Psalm 13

Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.
Ps. 13:6

Hoe lang nog? David heeft het moeilijk en voelt zich alleen. De vijand zegeviert en hij ziet geen uitkomst. Het duurt allemaal zo lang. Waar blijft God?

Ten slotte komt hij met zijn innerlijke strijd bij de Here. Zijn viervoudige klacht ‘hoe lang nog?’ – gaat over in een gebed om uitredding. En de Psalm eindigt met een geloofsbelijdenis en een lofzang. Een illustratie van óns leven, van de beproeving van ons geloof. Hoe eenzaam voelen we ons dikwijls als zorgen en ziekte op ons afkomen.

Als er lange tijd niets verandert en het lijkt of God ver weg is. Kan onze cirkel van eenzaamheid en wanhoop doorbroken worden?

Ja! Als we net als David tot God gaan en onze nood met Hem delen. Zeker, het begint met vragen en met de schreeuw: ‘Hoe lang nog?’ Bent U mij vergeten? Waarom antwoordt U niet? Waarom schijnt de duivel de overwinning te behalen?

Dan, als het antwoord uitblijft, worden we kleiner en stil voor God. Een kinderlijk gebed: ‘Here, mijn God, zie toch en antwoord mij’ stijgt uit ons hart op naar de hemel. Weet u het ook dat God de Here, uw Vader is en dat u mag zeggen: ‘mijn God’? Dan zal dit in uw problemen de oplossing brengen die voert naar de overwinning: dus het vertrouwen op Gods goedertierenheid in uw leven.

Hij ziet u in de strijd; Hij kent het lijden van ieder van Zijn kinderen en Hij geeft op Zijn tijd uitredding. Dit geeft innerlijke rust en blijdschap. De klaagzang verandert in een loflied.

(Overgenomen uit “Verhalen bij de bijbel”)

Een getuigenis: “Soms kom je er niet uit”

“Iedere gelovige heeft of krijgt wel eens te maken met onverhoorde gebeden die hem voor een raadsel plaatsen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad dat ik 100% zeker meende te weten dat mijn gebed verhoord zou worden.

Mijn vrouw had borstkanker en zou de volgende dag een laatste onderzoek moeten ondergaan voordat de operatie begon. Ik had God gevraagd om genezing, want ik zag deze ziekte als een poging van de satan om ons geplande werk in de zending tegen te houden. Die nacht werd ik om 2 uur wakker met een Bijbelvers in mijn gedachten (Johannes 11:40), iets wat mij nooit eerder op die manier was overkomen. Uit dit Bijbelvers concludeerde ik dat God mijn vrouw daadwerkelijk zou genezen en ik nam het in geloof van God aan. De volgende dag ging ik naar het ziekenhuis en nam haar jas mee, want ik zou haar natuurlijk zo mee naar huis kunnen nemen. Maar de arts zei na het onderzoek dat de tumor er nog steeds was en verwijderd moest worden…

En wat doe je dan? Ik was erg teleurgesteld in God. Na verloop van enige tijd kon ik er vrede mee hebben en kon ik het volgende in mijn hart accepteren. Ik geloof niet dat ik later God zal kunnen verwijten dat Hij onjuist gehandeld heeft in dit geval. Ik geloof dat onze Vader 100% betrouwbaar is. Als er iets niet lijkt te kloppen is dat niet aan Gods kant, dus dan moet dat aan mijn kant zijn.

Ons geloof mag nooit rusten op ervaringen, maar op het Woord, waarin overtuigend staat dat God het beste voor ons zoekt (Romeinen 8:32). Overigens is mijn vrouw goed door de operatie heen gekomen, we konden toch naar het buitenland vertrekken om met een zendingsorganisatie te werken; de tumor is tot nu toe niet meer teruggekeerd. God is toch best heel goed voor ons geweest…

Onverhoorde gebeden roepen veel vragen op die niet te beantwoorden zijn, want daarbij komen we bij de kern van het leven met God. De precieze rollen en werkgebieden van God, de satan en de mens zijn niet zo scherp afgebakend. Het ontbreekt ons eenvoudigweg aan voldoende inzicht om altijd tot het juiste antwoord te komen. Wel is het zeker dat God volkomen betrouwbaar is als verhoorder van gebeden.

Laten we Hem dus maar blijven vertrouwen, ook als we Hem niet begrijpen.”

Moeilijkheden in Gods hand geven

Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Meleachi 3:3

In welke situatie u zich ook bevindt, hoop op de Heere, stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Geloof dat uw situatie, hoe moeilijk ook, Hem niet uit handen loopt. Het kan het vuur zijn dat Hij gebruikt om u meer op de Heere Jezus te laten lijken.

Psalm 10:14 wijst ons de weg.

U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.
Psalm 10:14

Dat geeft rust, dat geeft vrede. Als u als zilver in het vuur bent, kan dat voelen als een woestijnperiode. Juist zo’n periode kan passen in Gods plan om ons te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus.

Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.
Hebreeën 12:10

Hebreeën 12:10 geeft het doel aan: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Als we de situatie niet meer aankunnen, wil Hij ons dragen, voor ons zorgen.

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbanden, geen vlam zal u aansteken.
Jesaja 43:2

Wat een bemoediging, wat een troost. ‘U bent kostbaar in Mijn ogen,’ zegt de Heere.