Psalm 6

De Here heeft mijn smeking gehoord, de Here neemt mijn bede aan.
Psalm 6:10

We horen hier een gelovige bidden die in grote nood is.

Een gelovige kan op twee manier beproefd worden. Het kan zijn dat God hem beproeft en hij kan door eigen schuld in de moeilijkheden raken. Als God beproeft, kan het hart rustig blijven vertrouwen op de uitkomst die de Heer zal geven. Maar wanneer iemand door eigen schuld in de problemen terechtgekomen is, dan is er ook geen rust meer in het hart.

Door zulke ervaring gaat de gelovige in deze psalm. Hij doet een beroep op de genade van God, terwijl hij tegenover de Here uitspreekt hoe ellendig hij eraan toe is. Hij doet dat omdat hij weet dat hij met een God te maken heeft die hem niet laat vallen. Hij vertrouwt erop dat er een eind komt aan zijn verschrikking.

Daarom zegt hij, niet verwijtend, maar vertrouwend: ‘Here, hoe lang nog?’ Hij wil nog graag blijven leven om de Here te loven tegenover de bedrijvers van ongerechtigheid om hem heen. Tegenover hen getuigt hij ervan de de Here zijn wenen en zijn smeking heeft gehoord. Ja, hij weet zeker dat de Here zijn bede heeft aangenomen.

Bij alle verdriet is dat een grote zekerheid: God geeft rust.

Groeien wij nog?

Sommige christenen zijn – geestelijk gezien – nog lang niet volgroeid. Door genade mogen ze een kind van God zijn, maar dat heb je het wel zo ongeveer gehad. Ze zijn baby’s gebleven in het geloof.

Hopelijk is het bij u anders en groeit en bloeit uw geloofsleven. Dan bent u werkelijk welgelukzalig, om het met een mooi woord uit de oude statenvertaling te zeggen.

Misschien verlangt u wel naar zo’n geloofsleven. Vroeger, ja, toen leefde u dichtbij de Heere Jezus. U wandelde met Hem, was vol van Hem. Maar nu…

Het is allemaal zo doods en dor geworden. U ervaart maar zo weinig van Hem. U hebt het gevoel dat u midden in de woestijn leeft. Wel vertrokken uit Egypte – net als ooit het volk Israël – maar nog ver verwijderd van Kanaän, het land vloeiende van melk en honing.

Tal van oorzaken kunnen het geestelijk leven van een christen in donkerheid hullen. Vele christenen zijn overal vol van, behalve van de Heere Jezus. Ze zijn vol van hun werk, van hun favoriete tv-series, van hun bankrekening, van internet en vul verder maar in. Sommigen denken dat ze het een en ander kunnen combineren. Een beetje God, af en toe een kort gebedje, een beetje Bijbel, maar ook heel veel wereld.

Denk niet dat ik u veroordeel. Ik zeg het ook tegen mezelf. Als ik kijk naar christelijk België, dan huilt mijn hart. Zit ik er ver naast wanneer ik zeg dat we vaak maar geestelijke tobbers zijn? Dat er geestelijk veel lauwheid is in ons leven, zoals de Heere Jezus ook tegen de gemeente in Laodicea zei.

Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.
Openbaring 3:16

Verandering is echter mogelijk. De Loadicenzen werden opgeroepen tot bekering en die oproep komt ook tot ons.

Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.
Openbaring 3:19

Het Evangelie is zo geweldig rijk! En onze Heiland, de Heere Jezus Christus, wil onz leven geven en overvloed.

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
Johannes 10:10

Daarom wil ik met grote nadruk de Heere Jezus centraal stellen en Hem laten schitteren. Paulus zegt tegen de Galaten zelfs dat hij hun Jezus Christus als de Gekruisigde voor de ogen geschilderd heeft. Dat verandert mensen. Beter nog: Hij verandert mensen! Zodat we geestelijk gaan groeien. En waar ontmoeten we Hem? In de Bijbel, Zijn eigen Woord, dat levend en krachtig is!

Doen wij daar nog iets mee? Spreekt het ons nog aan, of zijn we tevreden met wat we hebben?

Leren van Corrie ten Boom

Wij denken vaak te menselijk. Wij zouden het liefst God de weg voorschrijven die Hij moet gaan. Wij weten vooral geen raad met het lijden.
Deze week las ik nog iets van Corrie ten Boom. In de oorlog werd de familie ten Boom uit Haarlem opgepakt vanwege hun liefde voor het joodse volk. Vader ten Boom overleed al snel, Corrie en haar zus Betsie werden naar Duitsland getransporteerd, naar het concentratiekamp. Onmenselijk zwaar was hun lijden. Betsie stierf er, Corrie overleefde het kamp.

God gebruikte het lijden om haar te vormen naar het beeld van de Heere Jezus en haar in te zetten om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Ze had het zelf ervaren en zag ook op haar zendingsreizen dat God vaak het lijden gebruikte om Zijn werk te doen.
Dat gaat zo tegen ons verlangen naar voorspoed, gezondheid, vrede en welvaart in. Wij denken: God kan toch ook Zijn werk doen als er geen spraken is van lijden en tegenspoed.
Jazeker, gelukkig wel. En dat doet Hij ook, kijk maar om u heen en wellicht ook in uw eigen leven.

Corrie ten Boom wees concreet naar de christenen in China. Voordat de vervolgingen onder het communisme in China begonnen, geloofden veel Chinese christenen dat de opname van de gemeente plaats zou vinden voordat de grote verdrukking zou aanvangen. Ze waren op geen enkele manier voorbereid op verdrukking.
Wat een les voor ons, aldus Corrie ten Boom, die al jaren bij haar hemelse Vader is. Bereid je nu voor op mogelijke vervolging. Leer nu te leven en te wandelen met de Heere Jezus. Zorg er niet alleen voor dat je een Bijbel in huis hebt of op je computer, laptop, tablet of mobiel, maar zorg ervoor dat de Bijbel in je hoofd en in je hart is.

Uit alle stammen, naties, volken en talen…
We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben, om te getuigen, om naar onze samenkomsten te gaan, om christen te zijn in het open veld. Maar we hebben geen enkele garantie die de situatie altijd zo blijft. En we hebben ook niet de garantie dat we opgenomen zullen worden voordat moeilijke tijden aanbreken. Maar we hebben wel de garantie dat de Heere Jezus met ons meegaat, altijd, elke dag:

‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’
Mattheus 28:20

Ondertussen gaat Hij door met grootste reddingsoperatie in de geschiedenis. Zijn huis moet vol worden. En eenmaal zullen ze allen voor de Troon en voor het Lam staan.

(Dirk van Genderen)

Aside

Christus, onze Verlosser

Hiermee begint ons leven als christen. Aan het kruis gaf Jezus Zijn leven als losprijs voor velen.

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Marcus 10:45

Waarvan verlost Christus ons?

Hij bevrijdt ons hier en nu van zonde en schuld, en doet dat ook voor de eeuwigheid. Hij verlost ons van een overbelast geweten, onze angsten en redt ons uit de macht van satan. Hij schenkt ons vergeving, waardoor we God in de ogen mogen kijken als mensen die vergeven zijn. We worden geestelijk geboren en beginnen een nieuw leven.

Het proces hiervan begint bij genade. Jezus strekt Zijn handen naar ons uit en Hij brengt ons tot zondenbesef. Daardoor brengt Hij ons ook tot een diep inzicht over onze verlossing. Deze ervaring werkt als een katalysator en wekt liefde in ons op voor onze medemensen. Je wilt uitdelen wat je zelf ervaren hebt. Enthousiasme is hierdoor een aanstekelijk iets en zo wordt het een beweging die reikt tot de uitersten der aarde.

De boodschap is Christus, de gekruisigde.
Niets meer en niets minder.

Oordeel… of heiligheid?

Wat oordelen christenen soms onbarmhartig over hun broeders en zusters. Ze weten vaak precies hoe men behoort te denken, te geloven en te doen. En o wee als iemand iets doet, zegt of gelooft wat daarbuiten valt. Dan is het soms direct over en uit. Veroordeeld. Afgeschreven.

Is dit een houding die gelovigen past? We zijn geroepen te strijden voor de waarheid, ja zelfs te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd.

Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.
Judas 3

Wat de leer betreft, moeten we waakzaam en alert zijn en zijn we geroepen de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Naar ons medemens toe past echter grote bescheidenheid. Als we beseffen dat de Here Jezus ons genadig is geweest, dan laten we het wel uit ons hoofd onszelf boven anderen te verheffen. Durven mensen met hun noden bij ons te komen, omdat ze weten dat wij met ontferming over hen bewogen zijn en niet direct klaarstaan om hen te veroordelen? Durven mensen die gestruikeld zijn, bij ons aan te kloppen, omdat ze weten dat wij zullen helpen hen weer op te richten?

Liefde en heiligheid

Het risico van zo’n open houding naar struikelende en gestruikelde medegelovigen is wel dat we hun zonden goed gaan praten. We kunnen zo begaan zijn met hun lot, dat het ons niet meer lukt onderscheid te blijven maken tussen zonde en zondaar. God is immers liefde, houden we onszelf en hen voor. Dat is ook zo – gelukkig wel – maar laten we Zijn liefde niet uitspelen tegen Zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Hij kan de zonde niet gedogen.

Denk eens aan de Here Jezus. Juist Hij trok Zich het lot aan van mensen die door de samenleving met de nek werden aangekeken vanwege hun daden. Een ontmoeting met Hem veranderde hun levens. Hij accepteerde hen voor honderd procent als mens, maar ze wisten absoluut zeker dat ze radicaal moesten breken met hun zondige leven.

Hoe gaan we vervolgens om met degenen die in deze of andere zonde zijn gevallen? Hun daad, hun zonde, moet radicaal worden veroordeeld, in de hoop dat ze tot inkeer zullen komen. Maar dat betekent niet dat we hen dan voorgoed moeten afschrijven. Ik hoop en bid dat er mensen zijn die zich om hen ontfermen. Die met hen meelijden en meestrijden in de gebeden en zich inzetten om hen terug bij de Here Jezus te brengen en als het kan ook terug bij hun vrouw en gezin. Maar dat kan alleen maar in de weg van berouw, schuldbelijdenis, bekering en verzoening. God is bij machte om gebroken relaties te herstellen.

Schoongewassen

Wat een genade! Wat een wonder! Daarom roept God ons op met ontferming bewogen te zijn over mensen die gestruikeld zijn. Wie volhardt in zijn zonden, zal het Koninkrijk niet beërven, maar wie zich laat schoonwassen, heiligen en rechtvaardigen door de Here Jezus Christus, is gered.

Wie deze genade van God in zijn of haar eigen leven ervaren heeft, zal milder worden. Schieten wij niet vaak te kort in het betonen van genade aan anderen, of ze nu gelovig zijn of niet? Veroordelen wij niet te snel?

Zijn wij meer dan struikelende pelgrims, op weg naar de eeuwigheid? Laten degenen die niet gestruikeld zijn, daar allereerst de Heere voor danken en daarna om zich heen zien om anderen bij de hand te nemen, zodat ook zij weer verder kunnen lopen.

Zeker, de Heere is zeer barmhartig en zeer genadig. Dat is heel goed nieuws voor ons allemaal. Misschien kijkt u neer op uw medebroeder of -zuster die in uw ogen een zeer grote zondaar is. Laten we ons niet verheffen boven anderen. Het spreekt mij altijd weer aan om in Mattheüs 9 te lezen dat er van de Heere Jezus staat dat Hij met ontferming bewogen was over de schare die Hem volgde. Het was Zijn verlangen dat ze Hem zouden leren kennen als hun Heiland, hun Verlosser.

De betekenis van Pasen

Wij kunnen slechts zeggen: Pasen betekende voor die eerste discipelen van Jezus eigenlijk alles. Het betekende alles voor de toekomst van de christelijke kerk. Het betekende alles voor de miljoenen die Christus sindsdien hebben gevolgd. En als u die dit leest de boodschap, die op die paasdag zo luid weerklonk, wilt geloven, zult u de waarheid ontdekken die niet alleen uw hele leven op aarde kan veranderen, maar ook een waarborg is voor uw eeuwige toekomst.

Dr. William Sangster, een eenvoudig volgeling van Jezus en vurig prediker van het evangelie, schreef op een paasdag kort voor het einde van zijn leven aan zijn dochter:

Het is erg om op Pasen wakker te worden zonder stem om uit te jubelen ‘Hij is opgestaan!’, maar het zou veel erger zijn om wel een stem te hebben en dat niet te willen uitjubelen.

Sangster had gelijk. Christus is opgestaan! Dat is om te juichen. Laat de klokken hun vreugde doen klinken. Laat de trompetten het uitbazuinen. Jezus stierf opdat wij zouden leven. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd omwille van ons.

Ik hoop dat allen die deze woorden lezen in die verrassende en enorme waarheid het geheim zullen vinden van hun eeuwig heil.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan.
Die in ’t geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Overdenking: psalm 2

Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.
Psalm 2:11

Deze Psalm herinnert ons aan het boek Openbaring. Geen wonder, want ze ademen dezelfde geest. Zoals God één is, is ook de Schrift één. En in die Schrift gaat het God uiteindelijk maar om één Persoon: Christus, die Hij gesteld heeft als Zijn koning over Zijn heilige berg, Sion. De volkeren rondom Jeruzalem mogen samenspannen om Israël te verdrijven en de stad in bezit te nemen, resoluties aannemen en dwang uitoefenen.

Israël mag zijn eigen leiders kiezen. God erkent er maar Eén: Zijn Christus. De kroning van deze Koning der koningen en Here der heren gaat gepaard met een revolutie die zijn weerga niet kent. Alle samenspanners, tot de laatste toe, zullen worden verpletterd met een ijzeren knots. In Zijn koninkrijk zal er alleen plaats zijn voor hen die de Zoon gekust hebben, die zich voor Hem neerbogen toen Hij aan het kruis van de schande, gekroond met een kroon van doornen, hun zonden droeg en het oordeel van God daarover onderging. Dat zijn zij, die zich met God hebben laten verzoenen door het geloof in de gekruisigde en opgestane Christus.

In dat koninkrijk is alleen plaats voor hen die verstandig hebben gehandeld en tot de Here Jezus de toevlucht namen om bij Hem een eeuwige veilige schuilplaats te vinden. Voor hen die die Schuilplaats hebben gevonden, is dat een oorzaak om met een blij hart en met eerbied en ontzag op ijdelheid en zich tracht te ontdoen van Gods normen en maatstaven, die zij ervaart als knellende banden.

De Psalm eindigt ermee dat allen die bij Hem schuilen worden zalig geprezen.

Moeilijkheden in Gods hand geven

Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.
Meleachi 3:3

In welke situatie u zich ook bevindt, hoop op de Heere, stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Geloof dat uw situatie, hoe moeilijk ook, Hem niet uit handen loopt. Het kan het vuur zijn dat Hij gebruikt om u meer op de Heere Jezus te laten lijken.

Psalm 10:14 wijst ons de weg.

U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.
Psalm 10:14

Dat geeft rust, dat geeft vrede. Als u als zilver in het vuur bent, kan dat voelen als een woestijnperiode. Juist zo’n periode kan passen in Gods plan om ons te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus.

Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.
Hebreeën 12:10

Hebreeën 12:10 geeft het doel aan: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Als we de situatie niet meer aankunnen, wil Hij ons dragen, voor ons zorgen.

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbanden, geen vlam zal u aansteken.
Jesaja 43:2

Wat een bemoediging, wat een troost. ‘U bent kostbaar in Mijn ogen,’ zegt de Heere.

Mijn beurt

Een hartsrelatie

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze Heere Jezus Christus. Het gaat er om dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Het is in deze verwarrende tijd onmogelijk geestelijk stand te houden als we geen intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader hebben. Een relatie, die niet van ons uitgaat, maar een geschenk van God is, als we door geloof Hem hebben leren kennen.

Deze intieme relatie ontstaat niet vanzelf en houdt niet vanzelf stand. Aan Gods kant is alles gereed, het komt op onze bereidheid aan om met de Heere te leven en met Hem te wandelen. In vertrouwen op Hem.

Ik hoorde  een mooi beeld. Een man  die werkelijk met de Heere leefde en wandelde, die een intieme hartsrelatie met Hem had.
‘Wanneer ik een levensvraag aan hem  stelde, zei hij: Kom over een uur maar terug. Hij wilde dat eerst met de Heere bespreken, voordat hij met een antwoord kwam.’
Deze man kende het geheim. Hij leefde met de Heere, wandelde met Hem, sprak met Hem en had Hem lief. Eerst wilde hij een antwoord van de Heere horen, voordat hij zelf sprak.

Dit zijn velen van ons verleerd  om zo’n intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader te hebben.  Laat het uw verlangen zijn tot eer van Hem te leven en tot zegen van anderen.

Juist nu, in de eindtijd, komt er zoveel op ons af dat het ons in verwarring kan brengen. Dwaalleraren verkondigen boodschappen die ons geestelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. De crisis in de wereld en niet zelden ook in de kerk kan ons onzeker maken, onrustig.
Alles kunnen ze ons afnemen, kijk maar naar onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in de Heere Jezus, maar onze intieme hartsrelatie met Hem kan niemand ons ontnemen, ook de satan niet.

Elke dag mogen we groeien in onze relatie met de Heere. Door toegewijd te leven aan Hem. In het verlangen Hem te behagen. Laat de Heere Jezus de vreugde zijn van je leven.
Bij Hem ben je veilig en geborgen, in alle situaties van het leven. Hij is je Schuilplaats, je sterke Rots, de Bron van je leven, je Toevlucht.

Richt je op Hem, de hele dag en de hele nacht. Dank Hem voor wie Hij is. Dank Hem voor je redding en verlossing. Leer Hem beter te kennen door Zijn Woord te lezen, de Bijbel.
Een prachtig ‘beeld’ van de Heere Jezus ontvang je bijvoorbeeld in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. Laat de levende woorden – Gods Woord is immers levend – diep doordringen in je hart.
Dan raakt het je toch, als je leest: ‘Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…’ (Openbaring 1:5). ‘Dank u wel Heere, dat U dat voor mij hebt willen doen.’

In de stilte, in de nabijheid van de Heere, mogen we luisteren naar wat Hij tot ons zegt, in Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Misschien zijn er zaken in je leven waar Hij je in wil corrigeren. Mogelijk laat Hij je wel zien dat je je naaste  lief moet hebben. Of laat Hij je wel zien dat je die ander, die in nood is, moet helpen. Het kan ook dat Hij een gebed in je hart legt voor iemand die de Heere Jezus nog niet kent.

Naarmate we groeien in de intimiteit met God, zullen onze gedachten, gebeden, woorden en daden steeds meer overeenstemmen met Hem.

(Uit een nieuwsbrief  Dirk van Genderen)